Slope type (%)

Relief

0 - 3

Floodplain

3 - 6

Plain to gently undulating

6 - 12

Gently undulating to undulating

12 - 20

Undulating to heavily undulating

20 - 40

Heavily undulating to mountainous

>40

Mountainous