City

(1)

Efficiency value

(2)

Rank (DEA)

(3)

Rank (SFA)

(4)

City

(1)

Efficiency value

(2)

Rank (DEA)

(3)

Rank (SFA)

(4)

Beijing

1.000

1

1

Henan

0.369

27

29

Tianjin

0.942

3

5

Hubei

0.488

15

16

Hebei

0.386

25

26

Hunan

0.614

8

8

Shanxi

0.391

24

21

Guangdong

0.612

9

9

Inner Mongolia

0.585

11

27

Guangxi

0.306

31

30

Liaoning

0.460

19

19

Hainan

0.417

22

15

Jilin

0.468

18

24

Chongqing

0.622

7

4

Heilongjiang

0.453

20

18

Sichuan

0.590

10

13

Shanghai

0.981

2

2

Guizhou

0.553

13

14

Jiangsu

0.773

4

6

Yunnan

0.320

30

31

Zhejiang

0.681

6

3

Xizang

0.432

21

17

Anhui

0.760

5

7

Shaanxi

0.470

17

12

Fujian

0.490

14

11

Gansu

0.341

29

28

Jiangxi

0.563

12

10

Qinghai

0.377

26

23

Shandong

0.486

16

20

Ningxia

0.408

23

25