Species

Frequency

Percentage

Total Girth

Average Girth

Alchornea cordifolia

2

1.8

16.8

8.4

Ancistrophylum secondiflorum

4

3.7

40.8

10.2

Anthocleista vogelli

8

7.3

52.8

6.6

Bateria nitrigiana

11

10.1

134.2

12.2

Carapa procera

2

1.8

36

18

Dyopspyros spp

3

2.8

36.9

12.3

Elaeis guinensis

9

8.3

189

21

Funtumia africana

3

2.8

57

19

Hylonendron gabonesis

1

0.9

10

10

Musanga cerciopoides

22

20.2

578.6

26.3

Pycanthus angolensis

2

1.8

22

11

Randia acuminata

8

7.3

71.2

8.9

Rauvolvia vomitoria

9

8.3

55.8

6.2

Spondias mombin

7

6.4

91

13

Tectona grandis

1

0.9

25

25

Terminalia ivorensis

2

1.8

41

20.5

Tetrapleura tetraptera

3

2.8

66

22

Theobroma cocao

12

11.0

242.4

20.2

109

100.0