Variety

Traditional Planting Depth

Success at 25 cm Mean (SE)

Havasupai

10 - 40 - cm

45% ab

Hopi

15 - 45 cm

40% b

Hopi, Kokoma

15 - 45 cm

55% ab

Hopi, New Oraibi

15 - 45 cm

43% b

Hopi, Shungopovi

15 - 45 cm

68% ab

Majave

10 - 15 cm

50% ab

Zuni

8 - 30-cm

73% a

Landrace Mean

53% (0.11)

BSSS-53

< 6-cm

10% c