Strains

MIC (μg/mL)

ATM

CAR

CAZ

IMP

MEM

A. baumannii ATCC 19606-rif-R

64

64

16

0.5

0.5

A. baumannii ATCC 19606-rif-R/pA21 (OXA-23 positive)

128

>256

32

32

32

A. baumannii ATCC 19606-rif-R/pH1 (OXA-24 positive)

128

>256

64

32

32

E. coli DH5α

0.03

8

0.25

0.12

0.015

E. coli DH5α/pBA41 (blaOXA-23)

0.03

>256

0.5

0.5

0.06

E. coli DH5α/pBA49 (blaOXA-24)

0.06

>256

0.5

1

0.5