COMORBIDITY

NUMBER

%

Diabetes Mellitus

90

3.6

Prediabetes

60

2.4

Hypertension

246

9.8

Hypothyroidism

15

0.6

Dyslipidemia

132

5.3

Overweight

69

2.7

Obesity

135

5.4