Tests

Thabet

Bany

Shamaliyya

Mokawim

Rasikh

Ragihy

Dyamic modulus of elasticity MPa

2-day

22,773

26,256

15,682

22,878

29,376

20,435

7-day

30,977

33,114

27,055

28,895

34,395

30,676

28-day

33,515

34,998

31,975

34,212

37,741

34,495

Sonic travel time (ms)

2-day

44.30

42.70

54.56

45.63

47.50

47.53

7-day

39.60

38.30

41.75

39.30

47.40

39.70

28-day

37.60

36.80

38.50

37.50

36.23

37.52