Sample ID

Collection site

Collection date

Latitude and longitude

A

Rudong, Nantong

18 Apr 2018

121˚20'E, 32˚48'N

B

Rudong, Nantong

21 Apr 2017

121˚18'E, 32˚55'N

C

Rudong, Nantong

20 Apr 2018

121˚21'E, 33˚24'N

D

Rudong, Nantong

15 Apr 2017

121˚08'E, 32˚37'N

E

Rudong, Nantong

16 Apr 2017

121˚25'E, 32˚26'N

JG1

Jianggang, yancheng

24 July 2018

121˚03'E, 32˚73'N

QG

Qionggang, yancheng

17 Apr 2017

121˚01'E, 32˚71'N

LYG

Lianyungang

25 Nov 2018

119˚30'E, 34˚87'N

ZQ1

zhaiqiancun, Haiyang

24 May 2018

121˚13'E, 36˚41'N

ZQ2

zhaiqiancun, Haiyang

24 May 2018

121˚21'E, 36˚36'N