Tripureshwar Chowk

27.694123503

85.3128085887

0.35

0.35

Tribhwan Road

27.695409373

85.3094650026

Teku Bus Station

27.696498716

85.3063782796

0.15

0.15

Panchali Marg

27.697095407

85.3050105069

Mayapuri Marg

27.69806414

85.3026279302

0.31

0.31

Vishwavidyalaya Path

27.698460133

85.2994990583

Chunni Pakha Galli

27.697527741

85.2964732361

0.29

0.29

Soltimod

27.696662648

85.2936739447

Chunne Bhairab Marg

27.695659087

85.2910747019

0.19

0.19

Ravi Bhawan

27.695348677

85.2891414863