i

Locationa

Sn(i)b

Sp(i)b

Acc(i)b

MCC(i)b

1

Centrosome

0.9836

0.9988

0.9976

0.9831

2

Cytoplasm

0.9338

0.9890

0.9851

0.8898

3

Cytoskeleton

0.9949

0.9992

0.9989

0.9920

4

Endoplasmic reticulum

0.9801

0.9986

0.9973

0.9805

5

Endosome

0.9960

0.9994

0.9991

0.9935

6

Extracellular

0.9850

0.9978

0.9968

0.9771

7

Golgi apparatus

0.9753

0.9982

0.9965

0.9745

8

Lysosome

0.9991

0.9994

0.9994

0.9957

9

Microsome

0.9971

0.9999

0.9997

0.9980

10

Mitochondrion

0.9845

0.9986

0.9976

0.9827

11

Nucleus

0.9409

0.9917

0.9880

0.9129

12

Peroxisome

0.9981

1.0000

0.9999

0.9990

13

Plasma membrane

0.9792

0.9981

0.9967

0.9760

14

Synapse

1.0000

0.9999

0.9999

0.9995