Chugoku

Hokkaido and Tohoku

0.0096

0.0149

0.998

−0.036

0.055

Kanto

0.0062

0.0126

1.000

−0.032

0.044

Koshinetsu

0.0111

0.0170

0.998

−0.041

0.063

Chubu

0011

0.0144

1.000

−0.045

0.042

Kinki

0.0146

0.0136

0.962

−0.027

0.056

Shikoku

−0.0281

0.0206

0.874

−0.091

0.034

Kyushu and Okinawa

0.0033

0.0145

1.000

−0.041

0.047

Shikoku

Hokkaido and Tohoku

0.0377

0.0190

0.493

−0.020

0.095

Kanto

0.0344

0.0173

0.488

−0.018

0.087

Koshinetsu

0.0392

0.0207

0.557

−0.024

0.102

Chubu

0.0270

0.0186

0.833

−0.029

0.083

Kinki

0.0428

0.0180

0.254

−0.012

0.097

Chugoku

0.0281

0.0206

0.874

−0.034

0.091

Kyushu and Okinawa

0.0314

0.0187

0.700

−0.025

0.088

Kyushu and Okinawa

Hokkaido and Tohoku

0.0063

0.0121

1.000

−0.030

0.043

Kanto

0.0029

0.0091

1.000

−0.025

0.031

Koshinetsu

0.0077

0.0146

1.000

−0.037

0.052

Chubu

−0.0045

0.0114

1.000

−0.039

0.030

Kinki

0.0113

0.0104

0.960

−0.020

0.043

Chugoku

0.0033

0.0145

1.000

−0.047

0.041

Shikoku

0.0314

0.0187

0.700

−0.088

0.025