Koshinetsu

Hokkaido and Tohoku

0.0092

0.0163

0.999

−0.040

0.059

Kanto

0.1461*

0.0137

0.000

0.104

0.188

Chubu

0.0094

0.0156

0.999

−0.038

00.057

Kinki

0.0334

0.0149

0.323

−0.012

0.078

Chugoku

0.0511

0.0189

0.121

−0.006

0.108

Shikoku

−0.0831*

0.0226

0.006

−0.152

−0.014

Kyushu and Okinawa

0.0206

0.0159

0.902

−0.028

0.069

Chubu

Hokkaido and Tohoku

−0.0003

0.0131

1.000

−0.040

0.039

Kanto

0.1366*

0.0096

0.000

0.107

0.166

Koshinetsu

−0.0094

0.0156

0.999

−0.057

0.038

Kinki

0.0240

0.0112

0.388

−0.010

0.058

Chugoku

0.0417

0.0162

00.163

−0.007

0.091

Shikoku

0.0925

0.0204

0.000

−0.154

−0.031

Kyushu and Okinawa

0.0111

0.0126

0.987

−0.027

0.049

Kinki

Hokkaido and Tohoku

−0.0242

0.0122

0.494

−0.061

0.013

Kanto

0.1127*

0.0085

0.000

0.087

0.138

Koshinetsu

−0.0334

0.0149

0.323

−0.078

0.012

Chubu

−0.0240

0.0112

0.388

−0.058

0.010

Chugoku

0.0177

0.0155

0.947

−0.029

0.065

Shikoku

−0.1164*

0.0199

0.000

−0.177

−0.056

Kyushu and Okinawa

0.0128

0.0117

0.958

−0.048

0.023

Chugoku

Hokkaido and Tohoku

−0.0420

0.0169

0.203

−0.093

0.009

Kanto

0.0949*

0.0144

0.000

00.051

0.139

Koshinetsu

−0.0511

0.0189

0.121

−0.108

0.006

Chubu

−0.0417

0.0162

00.163

−0.091

0.007

Kinki

−0.0177

0.0155

0.947

−0.065

0.029

Shikoku

−0.1342*

0.0231

0.000

−0.204

−0.064

Kyushu and Okinawa

−0.0306

0.0165

0.585

−0.081

0.020

Shikoku

Hokkaido and Tohoku

0.0922*

0.0210

0.000

0.028

0.156

Kanto

0.2291*

0.0191

0.000

0.171

0.287

Koshinetsu

0.0831*

0.0226

0.006

0.014

0.152

Chubu

0.0925.

0.0204

0.000

0.031

0.154

Kinki

0.1164*

0.0199

0.000

0.056

0.177

Chugoku

0.1342*

0.0231

0.000

0.064

0.204

Kyushu and Okinawa

0.1036*

0.0207

0.000

0.041

0.166

Kyushu and Okinawa

Hokkaido and Tohoku

−0.0114

0.0135

0.991

−0.052

0.030

Kanto

0.1255*

0.0102

0.000

0.095

0.156

Koshinetsu

−0.0206

0.0159

0.902

−0.069

0.028

Chubu

−0.0111

0.0126

0.987

−0.049

0.027

Kinki

0.0128

0.0117

0.958

−0.023

0.048

Chugoku

0.0306

0.0165

0.585

−0.020

0.081

Shikoku

−0.1036*

0.0207

0.000

−0.166

−0.041