1992

2002

2012

Eastern Provinces

Beijing

8.15

3.29

3.34

Fujian

12.22

7.32

2.63

Guangdong

31.77

21.60

9.77

Hainan

3.88

0.98

0.68

Hebei

0.97

1.49

2.41

Heilongjiang

0.62

0.68

0.79

Jiangsu

12.56

19.42

14.84

Jilin

0.65

0.47

0.68

Liaoning

4.43

6.50

11.11

Shandong

8.61

9.02

5.12

Shanghai

4.24

8.14

6.30

Tianjin

0.93

3.01

6.23

Zhejiang

2.52

5.86

5.42

Western Provinces

Anhui

0.43

0.73

3.58

Chongqing

N/A

0.37

4.37

Gansu

0.00

0.12

0.03

Guangxi

1.56

0.80

0.31

Guizhou

0.17

0.07

0.43

Henan

0.46

0.77

5.03

Hubei

1.74

2.72

2.35

Hunan

1.14

1.72

3.02

Inner Mongolia

0.04

0.34

1.64

Jiangxi

0.83

2.06

2.83

Ningxia

0.00

0.04

0.14

Qinghai

0.01

0.09

0.09

Shaanxi

0.39

0.69

1.22

Shanxi

0.46

0.40

0.43

Sichuan

0.96

1.06

4.09

Tibet

0.00

0.00

0.04

Xinjiang

0.00

0.04

0.17

Yunnan

0.25

0.21

0.91