Compound

Poblado 05/08/10

Poblado 07/08/10

Poblado 10/08/10

Botanic Garden 20/08/10

Arvi Park 31/08/10

On-Board 02/09/10

Type of zone

urban

urban

urban

urban

rural

urban

n-Nonane

0.870

0.736

0.769

1.896

0.060

1.919

n-Decane

0.980

0.696

0.693

2.273

0.046

1.986

n-Undecane

0.668

0.473

0.467

1.417

0.038

1.728

n-Dodecane

0.389

0.301

0.324

0.685

0.025

0.564

n-Tridecane

0.274

0.237

0.237

0.516

0.031

0.730

n-Tetradecane

0.244

0.218

0.225

0.583

0.027

1.588

n-Pentadecane

0.241

0.190

0.207

0.986

0.057

6.379

Naphthalene

0.989

0.839

0.836

2.269

0.139

0.637

1-Methylnaphthalene

0.212

0.179

0.200

0.741

0.010

0.322

2-Methylnaphthalene

0.428

0.357

0.407

1.520

0.016

0.576

Phenanthrene

0.038

0.023

0.022

0.141

0.005

1.279

1-Metylphenanthrene

0.000

0.000

0.000

0.158

0.000

0.426

2-Methylanthracene

0.000

0.000

0.000

0.182

0.000

0.523

Total studied VOC

5.334

4.248

4.388

13.369

0.456

18.657

Total studied AH

3.666

2.851

2.922

8.357

0.286

14.894

Total estudied PAH

1.667

1.398

1.466

5.012

0.170

3.763