Peak No.

Compounds

KI

% Area

Method of identification

Type of component

1

α-pinene

939

3

MS & KI

M

2

α-thujene

995

3.28

MS & KI

M

3

β-pinene

980

0.1

MS & KI

M

4

(delta3) δ3-carene

1012

0.65

MS & KI

M

5

P-cymene

1026

0.2

MS & KI & ST

M

6

Limonene

1031

0.13

MS & KI & ST

M

7

(Z)-β-ocimene

1041

0.7

MS & KI & ST

M

8

γ-terpinene

1061

0.21

MS & KI & ST

M

9

Sabinene hydrate trans

1097

4.53

MS & KI & ST

LOC

10

Linalool

1098

72.6

MS & KI & ST

LOC

11

Ethyl hexanoic acid <2->

1129

5.19

MS & KI & ST

LOC

12

Camphor

1151

0.27

MS & KI & ST

LOC

13

Borneol

1168

0.32

MS & KI

LOC

14

P-cymen-8-ol

1184

4.51

MS & KI & ST

LOC

15

Geranial

1275

0.18

MS & KI

LOC

16

Nerol

1228

1.1

MS & KI & ST

LOC

17

Carvacrol

1301

0.23

MS & KI

LOC

18

Geranyl acetate

1379

0

MS & KI

HOC

19

Humulene

1464

0

MS & KI

S

20

Caryophyllene <9-epi-(E)->

1471

2.71

MS & KI

S

21

Geranylisobutyrate

1514

0

MS & KI

HOC

22

Caryophyllene-oxide

1589

0.06

MS & KI

HOC

23

Ethyl tetradecanoate

1793

0

MS & KI

HOC

24

Bisabolol acetate

1803

0

MS & KI

HOC

25

Santalol acetate <(z)-epi-beta->

1807

0

MS & KI

HOC

26

Vetivone

1836

0

MS & KI

S

27

Farnesyl acetate

1841

0

MS & KI

HOC

28

Laurenene

1891

0

MS & KI

S

29

Isophytol

1941

0

MS & KI

HOC

30

Phytol

1956

0

MS & KI

HOC

31

Occidol acetate

1970

0

MS & KI

HOC

32

Manoyl oxide

1987

0

MS & KI

HOC

33

Laurenan-3-one

2104

0

MS & KI

HOC

34

Phynyl ethyl anthranilate-2-

2117

0

MS & KI

HOC

35

Incensole

2155

0

MS & KI

HOC

Chemical classes

Monoterpene (M)

M

8.27

Light oxygenated compound (LOC)

LOC

88.93

Heavey oxygenated compound (HOC)

HOC

0.06

Sesqterpene (S)

S

2.71