Cultivar

(Rj gene)

Nodule no. plant−1 on inoculated strains

SHY3-1

SHY6-1

SHY3-10

SAY6-1

BLY3-8

BLY6-1

Yezin-6 (non-Rj)

High

High

High

High

High

High

Yezin-10 (Rj2Rj3)

None

None

Low

Low

None

None

Yezin-9 (Rj3)

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

D51 (Rj3)

Medium

Medium

Medium

Medium

None

None