24

Nach Sidancho

27/08/2010

Esayas Tena

30

SNNP/Sidama/Borecha/Yloubancho/

Agoyicho

06˚56.060'/

038˚22.793'

2042

25

Azaro, Kollo

25/08/2010

Esayas Tena

21

SNNP/Amaro special Wereda/Jijola kebele/Kore village/Cheffa District

05˚40.446'/

037˚55.669'

1410

26

Wonji

25/08/2010

Esayas Tena

23

SNNP/Amaro special Wereda/Jijola kebele/Kore village/Cheffa District

05˚40.446'/

037˚55.669'

1410

27

Kembata

26/08/2010

Esayas Tena

25

SNNP/Gedeo/Wenago/Deko

06˚16.889'/

038˚12.919'

1914

28

Nach Shenkora

25/08/2010

Esayas Tena

24

SNNP/Amaro special Wereda/Jijola kebele/Kore village/Cheffa District

05˚40.446'/

037˚55.669'

1410

29

Andegna dereja Wonji

01/09/2010

Esayas Tena

44

SNNP/Wolayta/Damotgale/Gacheno

07˚02.280'/

037˚55.072'

1882

30

Sidama/Yegamo Shenkora

25/08/2010

Esayas Tena

22

SNNP/Amaro special Wereda/Jijola kebele/Kore village/Cheffa District

05˚40.446'/

037˚55.669'

1410

31

Huletegna dereja Jambo key

26/08/2010

Esayas Tena

27

Oromia/West Arsi/Wondo/Shesha Kebele

07˚05.662'/

038˚36.203'

1705

32

Andegna dereja Jambo key

26/08/2010

Esayas Tena

26

Oromia/West Arsi/Wondo/Shesha Kebele

07˚05.662'/

038˚36.203'

1705

33

Sostegna dereja Jambo key/ Metfo Shenkora

26/08/2010

Esayas Tena

28

Oromia/West Arsi/Wondo/Shesha Kebele

07˚05.662'/

038˚36.203'

1705

34

Moliso

30/08/2010

Esayas Tena

35

SNNP/Konta Special Wereda/Cheka Bocha kebele/Bocha Village

07˚05.953'/

036˚39.495'

1996

35

Nach Shenkora

30/08/2010

Esayas Tena

37

SNNP/Konta Special Wereda/Cheka Bocha Kebele

07˚06.244'/

036˚40.164'

2105

36

Tazma/Burabure

30/08/2010

Esayas Tena

34

SNNP/Konta Special Wereda/Cheka Bocha kebele/Bocha Village

07˚05.953'/

036˚39.495'

1996

37

Wolayta

01/09/2010

Esayas Tena

43

SNNP/Wolayta/Damotgale/Gacheno

07˚02.280'/

037˚55.072'

1882

38

Kay Shenkora

31/08/2010

Esayas Tena

38

SNNP/Dawro/Mareka/MedaKuli/ Wushay

07˚00.612'/

037˚12.285'

2163

39

Key Shenkora

30/08/2010

Esayas Tena

33

SNNP/Konta Special Wereda/Cheka Bocha kebele/Bocha Village

07˚05.953'/

036˚39.495'

1996

40

Atena Moris

02/09/2010

Esayas Tena

45

SSNP/Kembata Tembaro/Kacha Bira/Mesena

07˚10.944'/

037˚46.746'

1838

41

Dolche

01/09/2010

Esayas Tena

41

SNNP/Wolayta/Damotgale/Gacheno

07˚02.280'/

037˚55.072'

1882

42

Kay Ageda Shenkora

03/09/2010

Esayas Tena

51

SNNP/Halaba kulito Special Wereda/Alemtena

07˚22.433'/

038˚06.433'

1797

43

Moris

03/09/2010

Esayas Tena

52

SNNP/Halaba kulito Special Wereda/Alemtena

07˚22.433'/

038˚06.433'

1797

44

Bolfe

02/09/2010

Esayas Tena

47

SSNP/Kembata Tembaro/Kacha Bira/Mesena

07˚10.944'/

037˚46.746'

1838

45

Abesha

02/09/2010

Esayas Tena

46

SSNP/Kembata Tembaro/Kacha Bira/Mesena

07˚10.944'/

037˚46.746'

1838

46

Wotete

02/09/2010

Esayas Tena

48

SSNP/Kembata Tembaro/Kacha Bira/Mesena

07˚10.944'/

037˚46.746'

1838

47

Tazma/Burabure

31/08/2010

Esayas Tena

39

SNNP/Dawro/Mareka/MedaKuli/

Gendomeda

06˚58.977'/

037˚11.493'

1803