Loading Mode

Oil

AADs of Various Model, /%

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7

Model 8

Hysteretic loop

Zhongyuan

10.363

5.360

10.475

19.312

21.025

19.049

11.955

24.144

Daqing

14.257

7.611

14.501

42.601

45.602

41.610

22.217

54.451

Daqing-Nanpu mixed

16.894

7.113

18.376

48.685

45.259

45.592

26.071

57.876

Sudan

10.136

5.428

10.793

29.182

27.927

28.508

14.839

39.069

Shear rate step up

Zhongyuan

4.547

2.134

4.136

-

8.208

8.508

3.502

7.369

Daqing

5.074

3.171

4.410

-

8.268

11.556

3.839

6.092

Daqing-Nanpu mixed

6.640

2.405

6.060

-

7.934

8.909

5.098

8.039

Sudan

2.441

1.265

2.250

-

3.681

3.396

2.099

4.110

Constant shear rate

Zhongyuan

9.821

3.255

5.904

-

14.395

13.600

8.144

10.000

Daqing

9.262

2.815

6.728

-

14.779

15.124

7.490

9.205

Daqing-Nanpu mixed

10.053

3.499

4.204

-

14.753

13.878

8.364

10.342

Sudan

9.226

3.192

4.853

-

16.674

12.313

6.438

10.263