Stations

January to March

Apr to Jun

Jul to Sep

Oct to Dec

Haikou

27.3

29.2

35.6

22.0

Wenchang

30.7

30.6

34.3

21.7

Qionghai

39.0

39.0

43.3

31.0

Wanning

41.3

37.0

42.3

34.7

Linshui

39.0

39.3

40.3

36.0

Sanya

42.3

44.3

41.0

44.3

Ledong

38.3

42.7

40.7

44.0

Dongfang

36.3

41.3

40.7

39.7

Changjian

40.3

39.7

42.3

40.3

Danzhou

31.7

38.3

41.0

33.7

Lingao

27.0

34.7

36.3

26.7

Chengmai

30.3

35.7

38.0

27.0

Dingan

29.7

34.7

42.0

27.0

Tunchang

36.7

41.3

48.3

33.0

Qiongzhoung

44.7

44.6

51.3

44.7

Baisha

42.7

43.3

51.0

46.7

Wuzhishan

48.7

42.0

43.3

50.3

Baoting

45.0

43.7

47.0

47.7