Area name

Technical efficiency change

Technology progress

Pure technology efficiency change

Scale efficiency change

TFP change

Futian

0.993

1.083

0.986

1.007

1.075

Nanshan

0.993

1.105

1.000

0.993

1.098

Luohu

0.987

1.097

1.028

0.960

1.083

Longgang

1.047

1.106

1.020

1.027

1.159

Baoan

1.000

1.046

1.000

1.000

1.046

Yantian

1.086

1.074

1.000

1.086

1.166