Number

Frequency (%)

Polyarthralgias

42

86

Oligoarthritis

4

8

Polyarthritis

3

6

Total

49

100