R

4a-d

5a-d

6a-d

Me

CH-N

Me

CH-N

Me

CH-N

Phenyl

7.89

2.46

2.11

8.11

1.91

8.65

4-NO2Phenyl

7.97

2.48

2.12

8.13

1.93

8.64

2,4diNO2Phenyl

8.11

2.48

2.16

8.04

1.97

8.56

4-OMePhenyl

7.85

2.45

2.09

8.01

1.89

8.64