Thana Names

1989

1999

2009

Dense

Sparse

Dense

Sparse

Dense

Sparse

Uttara

2.40

4.50

1.24

2.90

0.96

1.16

Pallabi

2.10

3.65

0.40

0.59

0.20

0.60

Cantonment

5.26

4.70

3.01

4.45

1.00

1.82

Mirpur

2.16

2.86

0.64

0.93

0.35

0.51

Kafrul

3.30

4.32

1.10

1.30

0.78

0.82

Gulshan

1.90

2.42

0.20

0.49

0.004

0.03

Badda

1.06

2.6

0.98

1.57

0.6

1.03

Mohammadpur

1.00

0.84

0.02

0.05

0.001

0.004

Tejgaon

1.66

2.10

0.30

0.66

0.23

0.45

Khilgaon

0.60

0.90

0.40

0.80

0.31

0.69

Dhanmondi

0.78

1.13

0.12

0.37

0.09

0.15

Hazaribug

0.20

0.61

0.02

0.06

0.0012

0.0028

Ramna

2.15

0.90

1.10

0.46

0.84

0.18

Motijheel

0.80

0.78

0.08

0.09

0.02

0.03

Sabujbug

1.20

1.73

0.40

0.60

0.25

0.36

Lalbug

0.93

1.10

0.65

0.98

0.24

0.45

Kotwali

0.002

0.038

0.004

0.004

0.00001

0.0002

Sutrapur

0.3

0.56

0.002

0.001

0.0012

0.0008

Demra

3.60

7.34

2.40

3.50

1.00

1.03

Shyampur

3.40

2.28

1.10

0.72

0.67

0.33

Kamrangichar

0.67

1.41

0.0021

0.0279

0.00003

0.00007

Total

84.07

35.952

17.1894