Henan

Hunan

Guangxi

Yunnan

Shanxi▲▲

Gansu

Guizhou

Hubei

Low area

15

Fujian

Beijing

Tianjin

Hebei

Heilongjiang

Shanghai

Jiangsu

Zhejiang

Anhui

Jiangxi

Shandong

Xizang

Chongqing

Ningxia

Sichuan