(baht/ton)

(baht/ton)

(baht/ton)

(baht/ton)

(baht/ton)

(baht/ton)

(baht/ton)

198.465

140

999.2

1113.49

1114.85

1077.65

963.45