Region

2012

2013

2014

2015

Jiangsu

2.73%

2.65%

2.43%

2.17%

Zhejiang

2.85%

2.97%

2.76%

2.73%

Shandong

3.11%

3.18%

3.04%

2.57%

Guangdong

2.62%

2.35%

1.91%

1.99%