Year

Highly Matched

Generally Matched

Mismatched

2000

Heilongjiang, Hebei, Xinjiang, Jilin

Shandong, Hainan, Inner Mongolia, Chongqing, Hubei, Shanxi

Shanghai, Beijing, Tianjin, Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Fujian, Fujian, Hunan, Henan, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Jiangxi, Anhui, Yunnan, Sichuan, Tibet, Guangxi, Gansu, Guizhou

2006

Hebei, Heilongjiang

Liaoning, Fujian, Inner Mongolia, Jilin, Xinjiang, Shanxi, Chongqing, Hubei, Henan, Shaanxi, Hainan

Shanghai, Beijing, Tianjin, Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, Shandong, Hunan, Ningxia, Qinghai, Jiangxi, Sichuan, Tibet, Guangxi, Anhui, Gansu, Yunnan, Guizhou

2013

Jilin, Shaanxi, Chongqing, Hubei

Hebei, Heilongjiang, Xinjiang, Hunan, Qinghai, Hainan, Shanxi, Henan

Tianjin, Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Inner Mongolia, Liaoning, Sichuan, Anhui, Jiangxi, Guangxi, Tibet, Yunnan, Gansu, Guizhou

2015

Chongqing, Jilin, Hubei, Shaanxi

Fujian, Guangdong, Liaoning, Shandong, Ningxia, Hunan, Qinghai, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Xinjiang, Henan

Tianjin, Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Inner Mongolia, Sichuan, Jiangxi, Anhui, Guangxi, Shanxi, Tibet, Guizhou, Yunnan, Gansu