Meaning

Words (pronunciation)

Duration of stimuli (ms)

Mean (SD) number of trials for ERP waveforms

Dry

Onomatopoeias

Sara-sara

770

52.0 (18.9)

Kara-kara

707

Common words

Kawaita

772

51.8 (19.4)

Kansoushita

922

Humid

Onomatopoeias

Jime-jime

679

52.8 (20.2)

Jito-jito

770

Common words

Shimetta

791

53.3 (19.8)

Shiketta

778