Site/climatic region

ΔTemp 1 = inside Temp-environment Temp

Δ Temp 2 = outside Temp-environment Temp

Inside Temp higher

Environment Temp higher

Outside Temp higher

Environment Temp higher

No of UDDTs

Variation of ΔTemp 1 in ˚C

No of UDDTs

Variation of ΔTemp 1 in ˚C

No of UDDTs

Variation of ΔTemp 2 in ˚C

No of UDDTs

Variation of ΔTemp 2 in ˚C

Highlands

Kabale

4

0.10 - 1.99

1

0.69

1

1.6

3

0.43 - 0.95

Rainforest

Kampala

2

0.31 - 1.06

2

0.15 - 1.35

-

-

2

0.39 - 0.67

Savannah

Kitgum

1

0.56

-

-

4

0.71 - 1.87

-

-

Rwenshama

4

2.27 - 3.98

-

-

5

2.51 - 3.96

-

-