Evaporation

Evap.

Temp.

CD

N

1.00

0.61

37%

36