Beijing

Tianjin

Hebei

Shanxi

Neimenggu

Liaoning

Jilin

0.644

1.047

0.471

0.820

1.002

1.022

1.086

Heilongjiang

Shanghai

Jiangsu

Zhejiang

Anhui

Fujian

Jiangxi

1.288

0.914

0.901

0.368

1.282

0.730

0.886

Shandong

Henan

Hubei

Guangdong

Guangxi

Hunan

Hainan

0.751

0.868

1.236

0.804

0.835

1.683

0.700

Chongqing

Sichuan

Guizhou

Yunnan

Shaanxi

Gansu

Qinghai

1.300

1.248

1.434

1.254

1.058

0.832

1.206

Ningxia

Xinjiang

0.437

0.907