Isolates

No. of isolates

Percentage

Escherichia coli

2

40

Klebsiella pneumonia

1

20

Staphylococcus aureus

1

20

Proteus mirabilis

1

20