Prescription name

Publishing time

Number of case history

Average quality score

Grade

Dang Gui Shao Yao San

1979-2009

34

47.01

medium

Gui Zhi Fu Ling Wan

1979-2007

21

49.37

medium

Da Huang Mu Dang Tang

1985-2008

11

47.53

medium

Yi Yi Fu Zi Bai Jiang San

1987-2008

7

48.44

medium

Da Huang Fu Zi Tang

1990

1

37.14

low

Chi Dou Dang Gui San

2006

1

38.94

low