Prescription name

Frequency

Prescription name

Frequency

1

Gui Zhi Fu Ling Wan

48

6

Da Huang Fu Zi Tang

1

2

Dang Gui Shao Yao San

27

7

Da Huang Zhe Chong Wan

1

3

Da Huang Mu Dan Tang

23

8

Huang Qi Jian Zhong Tang

1

4

Yi Yi Fu Zi Bai Jiang San

11

9

Ba Wei Di Huang Wan

1

5

Xia Yu Xue Tang

2

10

Wen Jing Tang

1