Organ

Pattern and Patho-mechanism

SFS of Me

SFS of Child-organ without Zuo Shi

Liver

Worse blockage with heart deficiency, with the heart involved

Gui Zhi, Gan Jiang, Wu Wei Zi, Shan Yao

Mu Dan Pi, Xuan Fu Hua, Zhu Ye

Heart (Pericardium)

Worse blockage and mental disorders, with spleen deficiency

Mu Dan Pi, Xuan Fu Hua, Zhu Ye, Shan Zhu Yu

Ren Shen, Zhi Gan Cao, Gan Jiang,

Spleen

Serious dysfunction of transformation and transportation, resulting in Wei-syndrome (atrophy), and Gu Zhang (tympanites), with lung deficiency

Ren Shen, Zhi Gan Cao, Gan Jiang, Bai Zhu

Mai Men Dong, Wu Wei Zi, Xuan Fu Hua

Lung

Dysfunction of the lung to descend, with kidney deficiency

Mai Men Dong, Wu Wei Zi, Xuan Fu Hua, Xi Xin

Di Huang, Zhu Ye, Zhi Gan Cao

Kidney

Liver essence deficiency involving liver deficiency

Di Huang, Zhu Ye, Zhi Gan Cao, Ze Xie

Gui Zhi, Gan Jiang, Wu Wei Zi