Five Phases

Liver Wood

Aromatic (Xin)

Heart Fire

Salty (Xian)

Spleen Earth

Sweat (Gan)

Lung Metal

Sour (Suan)

Kidney Water

Bitter (Ku)

Wood

Gui Zhi

Xuan Fu Hua

Shan Yao

Shao Yao

Huang Qin

Fire

Sheng Jiang

Mu Dan Pi

Zhi Gan Cao

Shan Zhu Yu

Huang Lian

Earth

Fu Zi

Da Huang

Ren Shen

Wu Wei Zi

Bai Zhu

Metal

Xi Xin

Ting Li Zi

Sheng Gan Cao

Mai Men Dong

Zhu Ye

Water

Gan Jiang

Ze Xie

Fu Ling

Zhi Shi

Di Huang