PSADTZ intervals

<0.35 ng/ml

0.35 ng/ml ≤ PSADTZ < 0.5ng/ml

≥0.5 ng/ml

BPH (n = 30)

20

8

2

PCa (n = 30)

3

11

16