Mutation Type

Hb (g/dL)

MCV (fL)

MCH (pg)

HbA2 (%)

HbF (%)

HbA (%)

Codon 8 del

Heterozygous [8]

9.7 - 12.8

68 - 74

16.3 - 18.8

4.1 - 5.1

0.7 - 3.8

91.1 - 95.2

Homozygous [8]

10.6

82

29.4

1.4

98.6

0

Codons 22/23/24 del

Heterozygous [12]

10.3

64.8

24.9

5.4

3.1

92.5

Homozygous

Codon 8 and Codons 22/23/24 del

Compound Heterozygous

4.6

68.7

25.7

1.90

96.25

1.84