parameter

gauge

a

b

parameter

gauge

a

b

Jarud

0.24

0.46

Shuangliao

0.26

0.41

Balinzuo

0.22

0.44

Siping

0.35

0.27

Changling

0.29

0.39

Wengniute

0.22

0.42

Linxixian

0.27

0.37

Chifeng

0.25

0.38

Kailu

0.20

0.45

Fuxin

0.32

0.30

Tongliao

0.25

0.39

Zhaoyang

0.39

0.18