Time/h

White waxy wheat flour

Glutinous rice flour

4˚C

25˚C

4˚C

25˚C

0

4.15 ± 0.02

3.999 ± 0.01

18.058 ± 0.05

17.851 ± 0.03

24

3.206 ± 0.01

3.42 ± 0.03

15.922 ± 0.04

16.206 ± 0.02

48

3.499 ± 0.04

3.945 ± 0.04

14.566 ± 0.02

14.632 ± 0.01

72

3.034 ± 0.01

2.792 ± 0.00

13.305 ± 0.01

10.748 ± 0.03