RhDCe

c

C

e

E

TUBE

+

+

+

-

LIFECODES RBC

+

+

+

+

RED CELL EZ TYPE

+

+

+

+