Adverse event

Grade 0

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Blood

Anaemia

0

1 (12.5%)

3 (37.5%)

4 (50%)

0

Leucocytopenia

1 (12.5%)

0

2 (25%)

4 (50%)

1 (12.5%)

Thrombocytopenia

1(12.5%)

1 (12.5%)

0

2 (25%)

4 (50%)

Nervoussystem

Polyneuropathy

0

2 (25%)

1 (12.5%)

0

0

Further adverse events

Hypertension

0

0

0

3 (37.5%)

0

Allergy

0

0

0

1 (12.5%)

0

Emesis

0

0

4 (50%)

4 (50%)

0

Acute renal failure

0

0

0

1 (12.5%)

0

Bleeding (tissue)

0

0

0

0

1 (12.5%)

Bleeding (Epistaxis)

0

3 (37.5%)

0

0

0

Infection (Pneumonia, Urosepsis, Fungalsepsis)

0

0

0

3 (37.5%)

0