Chromosomal abnormality

No of cases (%)

Duplication Ph

19 (23%)

Trisomy 8

14 (17%)

Trisomy 19

8 (10%)

Trisomy 21

6 (7%)

Abn (17)

2 (2.4%)

del(7q)

1 (1.2%)