Carbon fiber

Longitudinal Young’s modulus, E33 (GPa)

198

Transverse Young’s modulus, E22 (GPa)

16

Major Poisson’s ratio, v31

0.20

In-plane Poisson’s ratio, v12

0.25

Longitudinal shear modulus, G31 (GPa)

28

Epoxy

Alumina

Young’s modulus, E (GPa)

3.4

416

Poisson’s ratio, v

0.35

0.23