Correlation

Chinn-Ito index

Portfolio flows 1

Portfolio flows 2

FDI flows

Trade liberalisation

Chinn-Ito index

1

Portfolio flows 1

0.2357*

1

Portfolio flows 2

0.2357*

0.9321*

1

FDI flows

0.2322*

0.1570*

0.1570*

1

Trade liberalisation

0.0994*

0.0385

0.0385

0.0316

1