Correlation

Chinn-Ito index

Portfolio flows 1

Portfolio flows 2

FDI flows

Trade liberalisation

Chinn-Ito index

1

Portfolio flows 1

0.1794*

1

Portfolio flows 2

0.1794*

1.0000*

1

FDI flows

0.1297

0.2422*

0.2422*

1

Trade liberalisation

0.1421

0.1920*

0.1920*

0.1498

1