Correlation

Chinn-Ito index

Portfolio flows 1

Portfolio flows 2

FDI flows

Trade liberalisation

Chinn-Ito index

1

Portfolio flows 1

−0.0576*

1

Portfolio flows 2

0.0009

0.8550*

1

FDI flows

0.2382*

−0.0229

−0.0125

1

Trade liberalisation

0.2767*

0.0605*

0.1208*

0.1949*

1