Correlation

Chinn-Ito index

Portfolio flows 1

Portfolio flows 2

FDI flows

Trade liberalisation

Chinn-Ito index

1

Portfolio flows 1

−0.0359

1

Portfolio flows 2

−0.041

0.8756*

1

FDI flows

0.3010*

−0.0167

−0.0212

1

Trade liberalisation

0.1175*

0.1129*

0.1294*

0.1307*

1