Correlation

Chinn-Ito index

Portfolio flows 1

Portfolio flows 2

FDI flows

Trade liberalisation

Chinn-Ito index

1

Portfolio flows 1

0.2250*

1

Portfolio flows 2

0.2257*

0.9976*

1

FDI flows

0.2302*

0.0603*

0.0615*

1

Trade liberalisation

0.3568*

0.1197*

0.1256*

0.1533*

1