Category

Province

Class I

Beijing, Tianjin, Shanghai

Class II

1st subcategories

Hebei, Liaoning, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu

2nd subcategories

Shanxi, Jilin, Heilongjiang

3rd subcategories

Hainan, Xinjiang

Class III

Inner Mongolia

Class IV

Tibet

Class V

Qinghai, Ningxia